Skip to main content Skip to search

Archives for מדריכים

תיאום מס

כל מה שאתם צריכים לדעת על תיאום מס תיאום מס זהו נוהל של רשות המיסים שמטרתו היא מניעת תשלום יתר של מס במהלך השנה. המהות של תיאום המס היא לקבוע את אחוז המס שישלם שכיר שעובד במספר עבודות. המעסיק הוא…

Read more

מדריך פתיחת חברה בע”מ

כל מה שרצית לדעת על פתיחת חברה בע”מ החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. תהליך פתיחת חברה הוא תהליך אשר דורש את רישום החברה ברשם החברות….

Read more

מדריך פתיחת עוסק מורשה

כל מה שרציתם לדעת על פתיחת עוסק מורשה החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more

מדריך פתיחת עוסק פטור

כל מה שרצית לדעת על פתיחת עוסק פטור החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more

רשימת מקצועות חופשיים

כל מה שרציתם לדעת על רשימת מקצועות חופשיים החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more

מדרגות המס לשנת 2018

מהם מדרגות המס לשנת 2018 בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו)…

Read more